Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

– hatályos 2018. május 25-től –

1. Bevezetés

1.1. Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a König Kasten Kft. általi adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalókról.

1.2. A König Kasten Kft. (8143 Sárszentmihály, Vörösmarty u. 19., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A König Kasten Kft. www.konigkasten.hu címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.konigkasten.hu/cookie

1.3. A König Kasten Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

1.4. Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk az info@konigkasten.hu e-mail címre, vagy levelezési címünkre (8143 Sárszentmihály, Vörösmarty u. 19.).

1.5. Jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban. Az adatvédelmi tájékoztató módosítását honlapjainkon közzétesszük,. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi tájékoztató félkövérrel kiemelt rendelkezéseit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.

1.6. Honlapjaink: www.konigkasten.hu (továbbiakban: „Honlap”)
Amennyiben az adatkezelés honlapjaink valamelyikén valósul meg, úgy a Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Honlapon.

1.7. Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.

1.8. Az adatvédelemmel kapcsolatban az alábbi jogszabályok alkalmazandóak:
§  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet; ismertebb nevén GDPR)  A rendelet szövegét itt olvashatja: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN   

§  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) Az Infotv. szövegét itt olvashatja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

2. Az adatkezelő személye

Név: König Kasten Kft
E-mail: info@konigkasten.hu
Telefon: 70/931-0218
Székhely: 8143 Sárszentmihály Vörösmarty u. 19.
Cégjegyzékszám: 07-09-013778
Adószám: 14127256-2-07

3. Alapvető információk

3.1. A König Kasten Kft (a továbbiakban: König Kasten) általi adatkezelés elsődleges jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az Érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3.2. Az Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért. A König Kasten a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. A König Kasten nem felelős az Érintett által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem az Érintett által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az Érintettet, akár harmadik személyt érő károkért. A König Kasten nem vállal felelősséget azért sem, ha az Érintett cselekvőképessége vonatkozásában a König Kasten megtévesztik.

3.3. A hozzájárulás megadása

a) Honlap esetén a Honlap használatával, a Honlapon történő regisztrációval vagy a személyes adatok egyéb módon történő megadásával,

b) minden más esetben az Érintett általi egyéb igazolható módon (papíralapon, írásban, elektronikus levélben, faxon, kép- és/vagy hangfelvétellel stb.) történik.

3.4. Cselekvőképtelen, 14 év alatti kiskorú Érintett esetén csak az Érintett törvényes képviselője adhat meg személyes adatokat az Érintett nevében. Cselekvőképtelen Felhasználó személyes adatainak megadásához a törvényes képviselő nyilatkozatára van szükség. Az aláírt nyilatkozatot személyes átadással, illetve postai úton, e-mail, vagy fax formájában kell eljuttatni a König Kasten részére, illetve a nyilatkozat más igazolható módon is megtehető (pl. kép- és/vagy hangfelvétel).

3.5. Korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatainak kezeléséhez a kiskorú törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozatára van szükség.

3.6. A 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a regisztrációhoz, vagy személyes adatai más módon történő megadásához) törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az ilyen Érintett az adatfelvétel módjától függően megadhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását.

3.7. Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett, adatai az általa képviselt jogi személy weboldalán történő megadása során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

3.8. A König Kasten a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

3.9. A König Kasten nem végez profilalkotást.

4. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

a) A KÖNIG KASTEN KFT. TERMÉKEINEK AZ ÉRTÉKESÍTÉSE

Érintettek: A König Kasten termékeit megvásárló természetes személyek és cégek
Adatkezelés célja: A König Kasten által az Érintett részére értékesített termék vonatkozásában a szerződés megkötése, a szerződés teljesítésével kapcsolatos részfeladatok teljesítése (pl. szállítás, számlázás stb.) Jogszabály szerinti számlázási és bizonylat megőrzési kötelezettségek teljesítése
Kezelt adatok köre: Név*, cégadatok*, lakcím*, telefonszám*, megrendelt termék neve*, és a megrendelt termék szállításával kapcsolatos technikai információk (pl. ügyfélszám megrendelt termék neve, előfizetői díj összege, postaláda elérhetősége stb.)
Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése. Jogi kötelezettség teljesítése a számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében
Adatfeldolgozó
Gemini-IT Magyarország Kft, 8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3.
Bázis Könyvelő Iroda Kft., 2900 Komárom, Laktanya köz 30/A
Az adatkezelés időtartama: A vásárlás adatainak nyilvántartása: határozatlan ideig. Adásvételi szerződésszerződés és számlák: az előfizetés megszűnését követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján, ugyanakkor ezen idő alatt a König Kasten az adatokat – hozzájárulás hiányában – nem használja más célra. Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást is adott, úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat.
Egyéb: A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges a szerződés megkötéséhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, a König Kasten nem tud előfizetői szerződést kötni Önnel, illetve egyéb szolgáltatásokat sem tud nyújtani.
Az adatkezelés időtartama:  A vásárlás adatainak nyilvántartása: határozatlan ideig. Számlák: az előfizetés megszűnését követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján, ugyanakkor ezen idő alatt a König Kasten az adatokat – hozzájárulás hiányában – nem használja más célra. Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást adott, úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat
Egyéb: A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges a szerződés megkötéséhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, a König Kasten nem tud szerződést kötni Önnel.

b) HONLAPOK MŰKÖDTETÉSE ÉS HASZNÁLATA, REGISZTRÁCIÓ, REGISZTRÁCIÓN KERESZTÜL IGÉNYBE VEHETŐ SZOLTÁLTATÁSOK VÁSÁRLÁS A WEBSHOPBAN

Érintettek: A König Kasten Honlapjait látogató, illetve ott megrendelést leadó személyek, a webshopban található termékek megvásárlói
Adatkezelés célja: A Honlapokon elérhető szolgáltatások működtetése, regisztráció létrehozása, felhasználó azonosítása, vásárlás
Kezelt adatok köre: Név*, e-mail cím*, cégadatok*, tel.szám* egyéb személyes adat, amelyeket az Érintett a Honlap használata során – a Honlap jellegétől függően – megad
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás
Adatfeldolgozó: Tárhelyszolgáltató
Az adatkezelés időtartama: A regisztráció vagy az Érintett által megadott tartalom Érintett általi törléséig, illetve hozzájárulás visszavonásáig. Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást is adott, úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat
Egyéb: A *-gal megjelölt adatok megadása szükségesek a megrendeléshez és katalógusküldéshez. Amennyiben nem adja meg az adatokat, nem tud megrendelni és katalógust igényelni. A Honlapon való böngészés közben gyűjtött adatokkal összefüggésben ld. a süti tájékoztatónkat.

c) HÍRLEVÉLKÜLDÉS

Érintettek: A különböző honlapjaink hírleveleire feliratkozó személyek
Adatkezelés célja: A Honlapon megjelenő tartalmakról tájékoztató e-mail küldése
Kezelt adatok köre: Név*, e-mail cím*,
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás
Adatfeldolgozó: Tömeges e-mail küldő alkalmazás szolgálatója: The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – Mailchimp e-mail küldő alkalmazás igénybevétele. Weblapkészítő: Neosoft Informatikai Szolgáltató Kft., 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A  II/1.
Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig
Egyéb: A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges a szolgáltatás igénybevételéhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, a König Kasten nem tud hírleveleket küldeni.

d) KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS, ELEKTRONIKUS és TELEFONOS DIREKT MARKETING

Érintettek: Azon személyek, akik különböző csatornákon keresztül (pl. szerződés megkötésekor, telemarketinges hívás során stb.) hozzájárulást adtak az adataiknak közvetlen üzletszerzési célú kezeléséhez és ilyen jellegű közvetlen megkeresésekhez. Azon személyek, akikkel a König Kasten szerződéses kapcsolatban állt
Adatkezelés célja: Közvetlen üzletszerzési célú megkeresések lefolytatása: a König Kasten termékeiről, szolgáltatásairól, akcióiról, való tájékoztatás. Azon személyek tekintetében, akikkel a König Kasten szerződéses kapcsolatban állt: az Érintett által igénybe vett termékhez vagy szolgáltatáshoz hasonló termékek és szolgáltatások reklámozása
Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám (vezetékes vagy mobil)
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás. Jogos érdek azon személyek tekintetében, akikkel a König Kasten szerződéses kapcsolatban állt
Adatfeldolgozó: Tömeges e-mail küldő alkalmazás szolgálatója: The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – Mailchimp e-mail küldő alkalmazás igénybevétele. Gemini-IT Magyarország Kft, 8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3.
Az adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig. Azon személyek tekintetében, akikkel a König Kasten szerződéses kapcsolatban állt: az Érintett általi tiltakozásig
Egyéb: Jogos érdek megnevezése: közvetlen üzletszerzés (a GDPR (47) preambulumbekezdése, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 1995. évi CXIX. törvény 3. §-a alapján). A König Kasten biztosítja a tiltakozás (leiratkozás) lehetőségét, így amennyiben az Érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván reklámcélú megkereséseket kapni a König Kasten -tól, úgy adatait a König Kasten törli és nem fogja ebből a célból felhasználni.

e.) A König Kasten ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁSAIVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Érintettek: A König Kasten szolgáltatásait igénybe vevő személyek
Adatkezelés célja: A König Kasten által nyújtott szolgáltatásokkal, a szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás
Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím (szükség szerint)
Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
Adatfeldolgozó: Tömeges e-mail küldő alkalmazás szolgálatója: The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – Mailchimp e-mail küldő alkalmazás igénybevétele. Gemini-IT Magyarország Kft, 8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3.
Az adatkezelés időtartama: A szolgáltatás igénybevételének idejéig. Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást adott, úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat
Egyéb: Ez az adatkezelés magában foglalja a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos elengedhetetlen információkat tartalmazó e-mailes, telefonos, vagy írásbeli tájékoztatás adását a König Kasten által (ún. rendszerüzenetek és tájékoztatók), így ezen tájékoztatásokról nem lehet leiratkozni, illetve ezeket nem lehet visszautasítani.

f) EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓ, PANASZKEZELÉS

Érintettek: A König Kasten -nál kapcsolatot felvevő, vagy panaszt tevő személy
Adatkezelés célja: Érintett általi kapcsolatfelvétel esetén a kapcsolatfelvétel céljától függő adatkezelési cél (pl. bejövő e-mailek megválaszolása, panasz érdemi elintézése és tájékoztatás a megtett lépésekről stb.)
Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, lakcím (attól függően, hogy az Érintett mely adatokat közli, vagy milyen csatornánk keresztül zajlik a kommunikáció)
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
Adatfeldolgozó: Gemini-IT Magyarország Kft, 8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3.
Az adatkezelés időtartama: A kommunikáció, illetve panasz jellegétől függően, de minden esetben legalább a panasz elintézését követő 3 évig
Egyéb: Jogos érdek megnevezése: ügyfelekkel történő kommunikációban foglaltak utólagos bizonyíthatósága, panaszügyintézés, minőségbiztosítás.

g) KAMERÁS MEGFIGYELÉS

Érintettek: A König Kasten helyiségeibe belépő személyek
Adatkezelés célja: A munkavállalók és egyéb Érintettek életének, testi épségének védelme. A König Kasten székhelyén, telephelyein és fióktelepein lezajló pénzforgalom, valamint az itt található, jelentős vagyoni értéket képviselő termékek, berendezések, műszaki cikkek és más értéktárgyak védelme, értékük, állaguk megóvása. Az e célok érdekében működtetett kamerarendszer olyan biztonságtechnikai megoldás, amely a balesetek, továbbá a károkozással járó, jogsértő cselekmények megelőzését, valamint az észlelt jogsértések felderítését és hatósági vagy bírósági eljárás keretében történő bizonyítását szolgálja.
Kezelt adatok köre: Képmás és arckép, megfigyelt magatartás
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek a König Kasten munkavállalói tekintetében. Hozzájárulás a König Kasten helyiségeibe belépő és ott tartózkodó harmadik személy Érintettek tekintetében, amelyet az Érintett a helyiségbe való belépéssel és ott tartózkodással ad meg. A hozzájárulás tájékozottságát a helyiségekben található figyelemfelhívó jelzések biztosítják.
Adatfeldolgozó: Gemini-IT Magyarország Kft, 8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3.
Az adatkezelés időtartama: Felhasználás hiányában a felvétel készítését követő 2  (kettő) hét
Címzettek: Szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az eljárásokat lefolytató hatóságok, bíróságok
Egyéb: Jogos érdek megnevezése: személy és vagyonvédelem. A König Kasten az egyes kamerákat olyan helyen és látószögben helyezi el, amely összhangban áll a fent rögzített személy- és vagyonvédelmi céllal. A kamerák csak képfelvételeket rögzítenek, hangrögzítésre a kamerák alkalmatlanok. A kamerák pontos elhelyezkedése, funkciói, a rögzített események, és a kamerák látószöge a König Kasten kameraszabályzatában kerültek rögzítésre, amely a König Kasten helyiségeibe történő belépés esetén kérésre megtekinthető. Megtekintésre és visszanézésre jogosultak a König Kasten megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársai.

i) IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS, JOGVITÁK, HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Érintettek: Azon személyek, akikkel szemben a König Kasten igényt érvényesít (pl. a König Kasten felszólító levelet küld ki vagy jogi eljárást indít díj megfizetése iránt), vagy akik a König Kasten-el szemben igényt érvényesítenek. Hatósági eljárással érintett ügy kapcsán kezelt személyes adatok Érintettjei
Adatkezelés célja: A König Kasten követeléseinek érvényesítése, behajtása, a König Kasten-el szembeni igényérvényesítés esetén a König Kasten álláspontjának bizonyítása, hatósági megkeresések, felhívások teljesítése
Kezelt adatok köre: Név, lakcím, e-mail, telefonszám, követeléssel kapcsolatos egyéb információk
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek. Jogi kötelezettség teljesítése
Adatfeldolgozó: Dr. Antal Ildikó ügyvéd, 8000 Székesfehérvár, Ősz u. 4.; Dr. Szilágyi Zsuzsanna ügyvéd, 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. fsz.
Az adatkezelés időtartama: Az igényérvényesítés vagy eljárás jogerős lezárultát követő 8 év
Címzett: Szükség szerint jogi képviselő. Hatóság.
Egyéb: Jogos érdek megnevezése: követelésbehajtás, igényérvényesítés, jogvédelem

j) „ROBINSON LISTA”

Érintettek: Azon személyek, akik tiltakoztak a közvetlen üzletszerzési célú megkeresés ellen
Adatkezelés célja: Jogellenes adatkezelési műveletek megelőzése
Kezelt adatok köre: E-mail cím, telefonszám, név
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
Adatfeldolgozó: König Kasten Kft.
Az adatkezelés időtartama: Hozzájárulás megadásáig
Egyéb: Jogos érdek megnevezése: a König Kasten azon érdeke, hogy megfeleljen a vonatkozó adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak, illetve az Érintettnek az önrendelkezéssel kapcsolatos kérelmének eleget tegyen

k) ÜZLETI PARTNEREK KAPCSOLATTARTÓI

Érintettek: Üzleti partnerek kapcsolattartói
Adatkezelés célja: A szerződéses kapcsolatok során történő gördülékeny, akadálymentes kommunikáció biztosítása a kapcsolattartók révén, ehhez szükséges, hogy a kapcsolattartók adatait a König Kasten ismerje
Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, a kapcsolódó cégnév és esetlegesen beosztás
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
Adatfeldolgozó: König Kasten Kft.
Az adatkezelés időtartama: Az alapul szolgáló szerződés hatálya, illetve amennyiben a személyes adat a szerződésben vagy az azzal összefüggésben kiállított számlán szerepel, akkor a számviteli bizonylatokra vonatkozó szabályok értelmében ezen okiratokat a König Kasten 8 évig tárolja
Egyéb: Jogos érdek megnevezése: Harmadik személyekkel kötött szerződések teljesítése során szükséges kommunikáció biztosítása

5. Adatfeldolgozás

5.1. Adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozás az adatokkal kapcsolatos döntési jogosultságot nem jelent: az adatfeldolgozó az adatkezelő adatkezelési döntéseit hajtja végre. 

5.2. A Köünig Kasten az egyes adatkezelésekkel összefüggő részletes tájékoztatás kapcsán ismertette az adatfeldolgozók személyét és feladataikat (ld. fenti 4. pont). Tekintettel arra, hogy jelen tájékoztatás nem alkalmas valamennyi adatfeldolgozó megnevezésére, ezért összefoglaló ismertetjük a König Kasten által igénybe vett adatfeldolgozók által nyújtott szolgáltatásokat:

a) szállítás
b) tárhelyüzemeltetés
c) informatikai támogató jellegű szolgáltatás
d) hírlevélküldő és tömeges e-mail küldő szolgáltatás
e) vállalatirányító szoftver biztosítása és felügyelete
f) hirdetések felvétele és továbbítása a König Kasten felé (külső hirdetésfelvevő helyek)
g) üzletkötők
h) számlázó szoftver biztosítása és felügyelete
i) számlázás
j) könyvelés

5.3.      Egyedi esetekben (akció stb.) a König Kasten igénybe vehet más adatfeldolgozó(ka)t is, amely(ek) személyéről az adott részvételi feltételekben ad tájékoztatást.

5.4.      Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a König Kasten rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a König Kasten rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

6. Adattovábbítás

6.1. Az egyes adatkezelések ismertetésénél a König Kasten felsorolta az adattovábbítások címzettjeit, illetve azok kategóriáit.

6.2. Az Érintett személyes adatainak továbbítása lehetséges olyan harmadik felek részére, akik a König Kasten-hez tartozó üzletrészt vagy a König Kasten-hez tartozó Szolgáltatást – részben vagy egészben – megvásárolnak (adatkezelői jogutódlás). Ilyen esetben a König Kasten által az Érintettre vonatkozóan tárolt személyes adatok is átadásra kerülhetnek, a tranzakció által indokolt mértékben. Az ilyen adattovábbításhoz az Érintett előzetes hozzájárulására nincs szükség, a König Kasten azonban arról az Érintettet előzetesen tájékoztatja azzal, hogy ha az Érintett az adattovábbítás ellen tiltakozik, adatainak továbbítására nem kerül sor.

6.3. Az Érintett automatizált adatkezelés esetén a hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése alapján – a König Kasten számára általa megadottan – kezelt adataira vonatkozóan kérheti, hogy a König Kasten, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a König Kasten-en kívüli adatkezelőnek továbbítsa; a címzett adatkezelőnek az adattovábbítás teljesítéséhez szükséges adatait az Érintett közli. A König Kasten az ilyen adattovábbítási kérés teljesíthetőségének akadályáról az Érintettet ésszerű időn belül értesíti.

6.4. A König Kasten jogosult és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a König Kasten nem tehető felelőssé.

7. Adattovábbítás harmadik országba

7.1. Harmadik országban (értsd nem EGT tagállamban) székhellyel rendelkező adatkezelő részére a König Kasten nem továbbít személyes adatot.

7.2. Adott esetben a König Kasten harmadik országban székhellyel rendelkező adatfeldolgozót vehet igénybe. A König Kasten például bizonyos esetekben tömeges hírlevélküldés céljából igénybe veszi a MailChimp szolgáltatóját, a The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308). A Mailchimp 2016-ban elfogadott ún. Privacy Shield hatálya alatt működik, amely lehetővé teszi a jogszerű adattovábbítást az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok adatkezelői és adatfeldolgozói között.

8. Adatbiztonság

8.1. A König Kasten az adatok biztonságáról a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik.

8.2. A König Kasten az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

8.3. A König Kasten az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a König Kasten azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a König Kasten-nek. A König Kasten ezen követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesíti.

8.4. A König Kasten kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. A König Kasten általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor a König Kasten nem vállal felelősséget a címzett által okozott károkért.

8.5. A König Kasten valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

9. Érintett jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

9.1. Az Érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatóság joga.

9.2. A König Kasten indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a König Kasten– a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatás ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az Érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

9.3. A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a König Kasten figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.

9.4. Ha a kérelmet benyújtó Érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető. 

9.5. Az Érintett kérelmére a König Kasten tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, az Érintett jogosult arra, hogy a König Kasten által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

9.6. Kérelemre a König Kasten az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

9.7. Az Érintett kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.

9.8. Az Érintett kérheti, hogy a König Kasten a személyes adatokat törölje, ha
a) azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
b) ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) annak a 9.13. pont szerinti feltételei fennállnak;
d) az adatkezelés jogellenes;
e) azokat a König Kasten-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
f) az Érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.

9.9. A König Kasten fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,
b) az azt előíró, a König Kasten-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
c) jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme
céljából szükséges.

9.10. Az Érintett kérésére a König Kasten korlátozza az adatkezelést, ha
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
b) bár az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,
c) a König Kasten-nek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az Érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
d) az Érintett a 9.13. pont szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

9.11. Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról a König Kasten az azt kérő Érintettet előzetesen tájékoztatja.

9.12. A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról a König Kasten az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést a König Kasten mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha a König Kasten nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

9.13. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
b) ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.
A 9.2-9.4. pontok a tiltakozás esetére is irányadók.

9.14. Az adathordozhatóság joga alapján az Érintett egyrészt kérheti, hogy a König Kasten-től ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt kérheti a 6.4. pont szerinti adattovábbítást a König Kasten-től

9.15. Ha a König Kasten az Érintett fentiek szerinti kérelmét nem teljesíti, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja annak okáról.

9.16. Amennyiben az Érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze a König Kasten felé a lent megadott elérhetőségek egyikén.

9.17. A König Kasten értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
1.18.          Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

10. Az adatvédelmi tájékoztató változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha az Érintett regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.

11. Kapcsolat
11.1. Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, panaszt tenne, vagy a 10. pontban rögzített jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken:
Név: König Kasten Kft
E-mail: info@konigkasten.hu
Telefon: 70/931-0218
Székhely: 8143 Sárszentmihály, Vörösmarty u. 19.
Cégjegyzékszám: 07-09-013778
Adószám: 14127256-2-07

12. Hatály
Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25-étől alkalmazandó.

COOKIE SZABÁLYZAT

Mi az a cookie?

A cookie olyan biztonságos szövegfájl, amelyet a számítógépére vagy a mobil eszközére ment el egy weboldal, amelyre Ön ellátogat. A fájlt az oldal az Ön jelenlétének és műveleteinek azonosítására használja azzal a céllal, hogy látogatását automatikusan testre szabhassa az igényeinek megfelelően. Amikor ellátogat a König Kasten weboldalára, előfordulhat, hogy a kiszolgálónk cookie-fájlokat ment a számítógépére. Webböngészője megkérheti az ilyen fájlok elfogadására, kivéve azt az esetet, amikor úgy állította be a böngészőt, hogy automatikusan fogadjon el minden cookie-t. 


Miért használunk cookie-kat?

A cookie-k elsősorban szolgáltatást nyújtanak ügyfeleink számára, és az a funkciójuk, hogy növeljék az König Kasten oldalának relevanciáját és reagáló képességét.

A cookie-k alkalmazásával a következőket nyújthatjuk:

•         Gyorsabb és egyszerűbb hozzáférés minden tartalomhoz.

•         A bevásárlókosarában lévő elemek nyomon követése.

•         A forgalomminták és a látogatók viselkedésének és preferenciáinak nyomon követése, ami lehetővé teszi weboldalunk fejlesztését.

•         A weboldalak megosztásának lehetősége a közösségi média oldalain.

 

Az Ön beleegyezése

Weboldalunk használatával és a tartalom böngészésével beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk adatvédelmi irányelvünkkel összhangban. Amennyiben nem akarja engedélyezni a cookie-kat, lehetősége van a letiltására. Ugyanakkor ne felejtse el, hogy amennyiben letiltja a cookie-k használatát, weboldalunk nem fog optimálisan működni.

Fontos figyelmeztetés a cookie-kkal kapcsolatban: A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatokat nem adjuk el harmadik félnek.

Az König Kasten a cookie-k három típusát használja ezen az oldalon:

    1. Szigorúan kötelező cookie-k

    2. Teljesítménycookie-k

 

1.

Cookie típusa: Szigorúan kötelező cookie  

Funkció: Ezek a cookie-k a navigálást teszik lehetővé a weboldalon, illetve az oldal funkcióinak használatát.

Gyűjt személyes adatokat:  Igen, de...  A gyűjtött adatokat csak ideiglenesen tároljuk.

 

2.                 

Cookie típusa: Teljesítmény cookie

Funkció: Ezek a cookie-k segítséget nyújtanak annak megértéséhez, hogyan használják a weboldalt a látogatók, azzal a céllal, hogy továbbfejleszthessük a weboldal működését és módosíthassuk a kínált tartalmak típusát. Ezen szolgáltatások biztosításával általában független mérő- és kutatóvállalatokat („harmadik fél vállalatokat”) bízunk meg. Azokat a cookie-kat, amelyeket ezek a cégek hoznak létre, „harmadik féltől származó cookie-knak” nevezzük.

Gyűjt személyes adatokat: Igen, de a gyűjtött információ csak a számítógépét azonosítja, és nem a személyazonosságát. A gyűjtött adatok összesítése név nélkül történik. 

 

Cookie-k letiltása

Ha nem szeretné, hogy cookie-kat tároljon számítógépe, webböngészője segítségével letilthatja a cookie-k használatát. Tudnia kell, hogy ha letiltja a cookie-kat, elképzelhető, hogy weboldalunk és más oldalak nem fognak optimálisan működni.